Puedes modificar el texto de esta barra manualmente.
My Magic Life!: sakit hati............................ hiks

sakit hati............................ hiks

Nayaka says:
kelamin saya DJ-antan
Nayaka says:
tempat favorit saya DJ-eruk purut
Moni Moni Moni says:
HAHAHAHAHAAAHAHAH
Moni Moni Moni says:
terusin dong terusin
Nayaka says:
band favorit saya DJ_amrud
Nayaka says:
saya lahir di DJ-akarta
Nayaka says:
nenek saya asli DJ-epara
Nayaka says:
minuman fav saya DJ-us DJ-ambu
Moni Moni Moni says:
HAHAHAHAHAHAAHAH
Moni Moni Moni says:
NAYAKAAAAA LO JADI PELAWAK AJA MAU GA NAY SINI YUK
Nayaka says:
pekerjaan sampingan saya DJ-oki
Moni Moni Moni says:
hahahahahah
Nayaka says:
sialan pelawak

0 komentar: